Revistes

Revistes

Anàlisi

Anàlisi és una revista científica impulsada pel Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona que publica articles procedents de projectes de recerca competitius, amb una clara articulació de teoria i metodologia, amb un marc teòric ben definit i actualitzat i plantejats com una aportació significativa a l'àmbit temàtic i disciplinar en el que s'emmarquin.

ISSN
0211-2175
eISSN
2340-5236

Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales

L’Anuario IET de Trabajo y Relaciones Laborales analitza any rere any l’evolució, les característiques i les tendències del mercat de treball i les polítiques d’ocupació a Espanya, a través d’un conjunt d’articles que aborden el tema des de les perspectives sociològica, econòmica i jurídica.
En la seva elaboració hi participen experts i acadèmics de prestigi reconegut, i s’adreça a un públic expert i també a tots els agents socials que hi estiguin implicats.

eISSN
2339-5753

Anuario Lope de Vega

L'Anuario Lope de Vega. Text, literatura, cultura és una revista electrònica que amb caràcter anual publica el grup de recerca Prolope, fundat per Alberto Blecua de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'Anuario considera la publicació de treballs científics originals sobre qüestions textuals, literàries o culturals que contribueixin a aprofundir en el coneixement de Lope de Vega, la seva obra i la seva època.

eISSN
2014-8860

Athenea Digital

Athenea Digital promou la reflexió interdisciplinària en la tradició de les ciències humanes i socials. La revista aborda els fenòmens socials contemporanis en les seves múltiples dimensions (política, econòmica, cultural, comunicacional...) i valora la reflexió rigorosa sobre l'articulació entre els diferents dominis de l'activitat humana.

ISSN
2014-4539
eISSN
1578-8946

Bellaterra Journal of Teaching and Learning Language & Literature

El propòsit de la revista és publicar investigacions excepcionals realitzades per estudiants (o graduats recents) de programes de màster i/o estudis doctorals (i post-doctoral fins a màxim de 5 anys) dins de l’àrea d’investigació Didàctica de la Llengua i de la Literatura. Es publicaran investigacions empíriques (quantitatives o qualitatives) i estats de la qüestió (revisions bibliogràfiques recents). També publiquem articles encarregats a autors de renom internacional en aquestes àrees de recerca així com entrevistes amb reconeguts experts en aquests camps.

eISSN
2013-6196

Brumal. Revista de Investigación sobre lo Fantástico

Brumal. Revista de Recerca sobre el Fantàstic es presenta com una publicació interdisciplinària i multilingüe destinada a investigadors/as i especialistes.
Concebut el fantàstic com una confrontació sempre problemàtica entre el real i l'impossible en un món com el nostre, queden exclosos altres gèneres no mimètics que no s'ajusten a aquesta definició, com la ciència-ficció, el meravellós o el fantasy.

eISSN
2014-7910

Ciències

Ciències és una revista del i per al professorat de ciències de totes les escoles de Catalunya i altres territoris de parla catalana.
La revista és un espai on compartir experiències, reflexions i recerques sobre l’ensenyament i  aprenentatge de les ciències en els diferents nivells escolars. S’hi publiquen articles relacionats amb la pràctica educativa, recursos i experiències didàctiques innovadores i s’hi comparteix i intercanvia amb la comunitat iniciatives, bones pràctiques i recerques.

eISSN
1699-6712

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education

CLIL Journal of Innovation and Research in Plurilingual and Pluricultural Education té com a objectiu trobar punts en comú entre professionals de la docència i de la investigació per fomentar el debat que condueixi a una millor comprensió dels processos d’ensenyament i aprenentatge de llengües, i del paper de la llengua en l’aprenentatge de continguts curriculars, així com el perfeccionament de la pràctica docent.

ISSN
2604-5893
eISSN
2604-5613

Dante e l’Arte

La revista Dante e l’Arte publica treballs d’investigació originals, de caràcter interdisciplinar i relacionats amb l’objectiu fonamental de la revista, és a dir, posar en relleu i estudiar la centralitat de Dante en la creació artística del seu temps i dels segles posteriors fins avui.

ISSN
2385-7269
eISSN
2385-5355

Derecho Animal

da. Derecho Animal (Fòrum of Animal Law Studies), és una publicació promoguda per l'ICALP (International Center for Animal Law and Policy) de la Universitat Autònoma de Barcelona. És la primera publicació jurídica dedicada als estudis interdisciplinaris sobre les relacions humans-animals, que compta amb una àmplia difusió en l'àmbit internacional. El seu objectiu bàsic és publicar i difondre la recerca original i el treball tècnic rigorós en Dret Animal i altres ciències afins (Ciències del Benestar Animal, Polítiques públiques relatives als animals, Ètica, Nutrició, Educació, Teràpies Assistides amb Animals, Història de la Cultura). Els seus continguts abasten tots els camps de la recerca en Dret Animal i explora les fronteres interdisciplinàries (teòriques i pràctiques) en l'àmbit de les relacions humans-animals.

eISSN
2462-7518

Doblele

Doblele és una publicació de caràcter interdisciplinari que busca donar a conèixer les línies de debat actuals en l'àmbit de l'espanyol com a llengua estrangera (ELA). Doblele inaugura un espai d'intercanvi i d'exploració en l'ensenyament de la llengua i la literatura a l'aula d'ELA, amb noves lectures que busquen ser compartides i debatudes.

eISSN
2462-3733

Documents d’Anàlisi Geogràfica

Documents d’Anàlisi Geogràfica és una revista acadèmica en accès obert adreçada als estudiosos i professionals que s'interroguen sobre les interaccions entre natura, societat, política, economia i cultura que es donen sobre l'espai a les diferents escales, i davant les quals la geografia hi aporta anàlisis o respostes. Té per objectiu la publicació de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d'arreu del món relacionats amb la ciència geogràfica i amb les disciplines afins i preveu, al mateix temps, la difusió de publicacions i d'esdeveniments científics que hi són vinculats.

ISSN
0212-1573
eISSN
2014-4512

Doletiana. Revista de traducció, literatura i arts

Concebuda amb un esperit multicultural i transdisciplinari, aquesta revista és un instrument privilegiat per a la difusió de produccions teòriques o creatives singulars. Doletiana constitueix una plataforma oberta al debat i a la transmissió d'investigacions vinculades amb la traducció, la escriptura i les teoritzacions afins, des d'una perspectiva plural.

eISSN
1988-3366

Dynamis

Des de la seva fundació en 1981, la revista Dynamis publica treballs originals de recerca (articles, notes o documents) i ressenyes en llengües de l'àmbit de la Unió Europea. Tots els originals rebuts són sotmesos a dos informes anònims de prepublicació realitzats per persones expertes.

ISSN
0211-9536
eISSN
2340-7948

Educar

L'objectiu d'aquesta revista és promoure, compartir i discutir nous aspectes i avenços en la investigació educativa entre la comunitat educativa, els professionals de l'educació, els científics i acadèmics, i el públic especialitzat en temes generals de caràcter educatiu. Té un enfocament interdisciplinari i inclou resultats d'innovació, estudis de cas, enquestes, discussions de temes conceptuals i metodològics i dels supòsits subjacents a la investigació educativa, així com avenços d'investigacions en curs. Els textos publicats són inèdits i provenen de la investigació o de la reflexió especialitzada dels seus autors.

ISSN
0211-819X
eISSN
2014-8801

ELCVIA. Electronic Letters on Computer Vision and Image Analysis

ELCVIA és una revista electrònica internacional sobre la teoria i les aplicacions de la visió per ordinador i l'anàlisi d'imatges. Amb la finalitat de publicar articles d'alta qualitat, tots els articles rebuts són revisats exhaustivament per un comitè d'experts reconeguts internacionalment. Com a conseqüència, en els últims dos anys només el 25% dels articles rebuts han estat finalment acceptats per a la seva publicació.

eISSN
1577-5097

Enrahonar

Enrahonar és una revista acadèmica de filosofia fundada l’any 1981 i editada pel Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Enrahonar posa un interès especial en les contribucions sobre raó o racionalitat teòrica i pràctica en tots els seus aspectes i en totes les disciplines filosòfiques, com l’epistemologia, l’ètica, l’estètica, la metafísica, la filosofia de la ciència o la filosofia del llenguatge, de la ment, de l’acció, i també en els plantejaments històrics. També publica notes bibliogràfiques i ressenyes i convida a presentar propostes de números monogràfics.

ISSN
0211-402X
eISSN
2014-881X

Faventia

Faventia publica articles sobre Arqueologia, Ciències i Tècniques Historiogràfiques, Filologia Grega, Filologia Llatina, Història Antiga, Història Medieval i Lingüística Indoeuropea.

ISSN
0210-7570
eISSN
2014-850X

Fraseolex

Fraseolex, Revista Internacional de Fraseologia i Lexicologia, està destinada a publicar treballs que contribueixin a enriquir el coneixement de la fraseologia i de la lexicologia no sols de l'espanyol, sinó també d'altres llengües. Qualsevol d'aquestes temàtiques pot ser tractada des de la perspectiva multidisciplinària referent a estudis empírics quantitatius i/o qualitatius, estudis relacionats amb la fraseografía i la lexicografia, amb el contacte de llengües i amb la variació de l'espanyol (diatópica, diastrática i/o diafásica). El tema triat pot tractar-se des de l'òptica sincrònica i/o diacrònica.

eISSN
2938-155X

Geologica Acta

Revista internacional general de Ciències de la Terra que ofereix un mitjà innovador i d'alta qualitat per a la difusió científica. Geologica Acta que té com a objectiu estimular la ràpida difusió dels resultats i l'intercanvi eficient d'idees entre les àmplies comunitats d'investigadors en Ciències de la Terra. 

ISSN
1695-6133
eISSN
1696-5728

grafica

grafica està especialitzada en disseny gràfic i està oberta a les més àmplies perspectives que sobre el disseny es puguin adoptar. Els seus continguts poden ser representatius d’aquestes múltiples perspectives però no tindran cabuda aquells que siguin presentats des d’una metodologia no científica.

ISSN
2339-7500
eISSN
2014-9298

Grafo Working Papers

Grafo Working Papers és una revista científica nascuda dins del Grup de Recerca en Antropologia Fonamental i Orientada (GRAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona i on es publiquen resultats especialment rellevants de recerques, discussions i debats científics duts a terme en el si del grup. La revista es nodreix dels treballs de recerca (en curs o ja finalitzats) d'investigadors/as, siguin membres del grup o que participin en les seves activitats de manera directa.

eISSN
2014-5993

Indialogs

Indi@logs publica articles acadèmics sobre tots els aspectes de la cultura índia, des de la història, la política, l'antropologia, l'economia i les qüestions mediambientals fins a la literatura, el cinema, l'art, la mitologia, la religió i la música. També publiquem una secció anomenada miscel·lània, que inclou memòries, records personals i entrevistes, dirigides a un públic més general.

eISSN
2339-8523

Isogloss

Isogloss és una revista de lingüística teòrica i experimental, amb les varietats romàniques com a objecte de recerca. Publica articles sobre qualsevol fenomen lingüístic en qualsevol varietat romànica. No es dona preferència a cap enfocament teòric específic, però els articles han de tenir clares implicacions per a la teoria de la llengua i no han de ser només de caràcter descriptiu.

eISSN
2385-4138

Journal of Human Security and Global Law

El Journal of Human Security and Global Law és una revista interdisciplinària publicada des de 2022 per la Càtedra Manuel Ballbé i la Universitat Autònoma de Barcelona. Inclou articles d’investigació empírica i teòrica en totes les àrees de la seguretat humana (ambiental, econòmica, alimentària, sanitària, comunitària, política i personal) (PNUD, 1994), procedents de totes les regions del món des d’una aproximació metodològica pròpia de les ciències historicojurídiques.

eISSN
2938-1487

Karanos

Karanos. Bulletin of Ancient Macedonian Studies és una revista acadèmica centrada en les perspectives històriques, socioeconòmiques i culturals relacionades amb l'antiga Macedònia, des de la dinastia Argead fins als regnes hel·lenístics macedonis (selèucides, ptolomeos, antigònides, entre altres) i la província romana de Macedònia.

ISSN
2604-6199
eISSN
2604-3521

Langue(s) et parole

La revista Langue(s) & Parole va néixer en el marc d’un conveni de col·laboració entre el Centre International de Phonétique Appliquée (CIPA) i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Ambdues institucions havien estat treballant conjuntament durant més de quaranta anys en la recerca, la formació de formadors i la transferència de coneixements. Amb aquesta revista les dues institucions pretenien seguir la tradició inaugurada per la Revue de Phonétique Appliquée (RPA) i continuada per la Revue Parole (dues publicacions capdavanteres en lingüística i lingüística aplicada), publicant investigacions inèdites en aquests àmbits.

eISSN
2466-7757

Locus Amoenus

Locus Amoenus és una revista científica de periodicitat anual i accés obert publicada pel Departament d'Art i Musicologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Publica articles revisats per «doble ceg» en tots els camps de la història de l'art, de metodologies diverses i en funció de la seva originalitat, rellevància o interès interdisciplinar.

ISSN
1135-9722
eISSN
2014-8798

Manuscrits

Manuscrits és una publicació del Departament d'Història Moderna i Contemporània. El seu objectiu és editar treballs de recerca originals relatius al període de l'Edat Moderna (segles XV-XVIII).

ISSN
0213-2397
eISSN
2014-6000

Medievalia

Medievalia és la revista pròpia de l’Institut d’Estudis Medievals (IEM), de la Universitat Autònoma de Barcelona. Fundada l'any 1980, el seu objectiu és servir de mitjà de difusió d'investigacions i d'idees originals sobre l'Edat Mitjana des d'una perspectiva d'interciència. També publica els simposis i taules rodones organitzats anualment per l'IEM, un ampli ventall de recensions crítiques de la bibliografia publicada en els darrers anys, i els estudis i seminaris dels grups de recerca vinculats a l'IEM.

ISSN
0211-3473
eISSN
2014-8410

Methodos

Methodos publica articles sobre didàctica de les llengües i la cultura clàssiques en qualsevol nivell educatiu amb vocació és esdevenir un espai de trobada entre l'ensenyament secundari i l'universitari, entre l'estudi del llatí i del grec, entre la didàctica de la llengua i de la cultura clàssica.

eISSN
2013-682X

Mitologías hoy

Mitologías Hoy. Revista de Pensamiento, Crítica y Estudios Literarios Latinoamericanos vol ser promotora de les diferents línies de debat de la producció cultural llatinoamericana actual. La publicació alterna números miscel·lanis amb d’altres de monogràfics sobre un tema determinat, un enfocament teòric o un autor en particular. Tanmateix, es recullen propostes d’entrevistes a autors, teòrics i crítics, com també ressenyes de publicacions recents.

eISSN
2014-1130

Nuevas de Indias

La revista publicada pel Centre d'Estudis de l'Amèrica Colonial, de la Universitat Autònoma de Barcelona, se centra en la historiografia i la literatura espanyola i hispanoamericana colonial, que abasta, a grans trets, els segles XVI–XVIII.

eISSN
2462-7291

Perifèria

Perifèria és una iniciativa dels doctorands i doctorandes del departament d'Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona recolzada per la direcció i el professorat del programa de doctorat.

eISSN
1885-8996

Publicacions Matemàtiques

Publicacions Matemàtiques és una revista de recerca matemàtica publicada pel Departament de Matemàtiques des de 1976. Cada any es publiquen dos números, que constitueixen un únic volum. La revista té una gran tirada i la reben més de dues-centes biblioteques de tot el món.

ISSN
0214-1493
eISSN
2014-4350

Quaderns d'Italià

Quaderns d’Italià publica estudis de llengua i literatura italianes en sentit ampli, amb especial atenció a les relacions entre la cultura italiana i les cultures ibèriques.

ISSN
1135-9730
eISSN
2014-8828

Quaderns de Psicologia

Quaderns de Psicologia publica treballs originals de naturalesa empírica, revisions crítiques i contribucions teòriques i assajos preferentment aquells que discuteixen plantejaments polèmics i que tinguin com objectiu ampliar la nostra comprensió d'allò psicològic.

ISSN
0211-3481
eISSN
2014-4520

Quaderns IEE

L'objectiu és donar a conèixer els estudis que es realitzen sobre temes europeus des d’una perspectiva multidisciplinària.

eISSN
2696-8525

Quaderns. Revista de Traducció

Quaderns. Revista de Traducció és una publicació acadèmica adreçada als estudiosos i professionals de la traducció i de les diverses disciplines afins. Té per objectiu la difusió de textos inèdits procedents de la recerca feta per investigadors d’arreu del món relacionats amb l’estudi de la traducció; alhora, preveu la difusió de publicacions i d’esdeveniments científics d’especial rellevància.

ISSN
1138-5790
eISSN
2014-9735

Questiones Publicitarias

Questiones Publicitarias publica articles científics (papers), assajos (essays) i ressenyes (descriptions) sobre qüestions relacionades amb l'àrea de coneixement de comunicació audiovisual i publicitat des de qualsevol de les perspectives que es poden adoptar i que són del seu interès.

ISSN
1133-6870
eISSN
1988-8732

Redes

La revista Redes té l'objectiu de publicar treballs de qualitat en castellà i portuguès que incloguin la perspectiva de l'anàlisi de xarxes socials.

eISSN
1579-0185

ReGroc

La revista ReGrOC té com a objectiu fonamental constituir-se com un espai de reflexió sobre l'ensenyament de la gramàtica a Secundària i Batxillerat. En aquest sentit, vol donar difusió no només a propostes de caràcter teòric que comporten una actualització de l'ensenyament de la gramàtica, sinó també proporcionar eines didàctiques que puguin ser implementades a l'aula.

eISSN
2565-0394

Rubrica Contemporanea

Rubrica Contemporanea és una revista que s'edita des del Departament d'Història Moderna i Contemporània i té voluntat de ser una publicació electrònica de primer ordre a l'àmbit científic i en la difusió de la recerca històrica i historiogràfica d'època moderna i contemporània.

eISSN
2014-5748

Ruta Comunicación

RUTA Comunicación publica treballs acadèmics de l’àrea de les ciències de la comunicació, així com treballs d'altres disciplines que tractin aspectes relacionats amb la comunicació. Es publiquen, prioritàriament, treballs d’investigadors en procés de formació —estudiants de doctorat o màster— o articles derivats de tesis doctorals encara no llegides o publicades. 

eISSN
2462-4888

SORT

SORT és una revista internacional publicada per l'Institut d'Estadística de Catalunya que busca els estàndards més alts en recerca metodològica i aplicada sobre Estadístiques i Operacions.

ISSN
1696–2281
eISSN
2013–8830

Studia Aurea

Studia Aurea, Revista de Literatura Espanyola i Teoria Literària del Renaixement i Segle d'Or potencia l'estudi tant de la literatura espanyola quant, en general, de les lletres europees alt-modernes i de la pervivència de la tradició clàssica.

eISSN
1988-1088

Tiempo devorado

La revista publica articles referits a la història dels últims trenta anys, preferentment en l’àmbit internacional, però també en l’espanyol i català. Ocasionalment seran objecte d’interès innovacions i mètodes historiogràfics actuals aplicats a la història contemporània en general, com també tot tipus de problemàtiques i consideracions referides a l’ensenyament i la investigació de la història actual.

ISSN
2565-2915
eISSN
2385-5452

Tradumàtica

La revista Tradumàtica és un òrgan d'expressió i un mitjà de difusió per a professionals i acadèmics vinculats al món de la traducció i les tecnologies de la informació i la comunicació.

eISSN
1578-7559
Iconografía amb bombolla de localització groga sobre fons verd

Servei de Publicacions
Edifici A (Rectorat)
Plaça Acadèmica
sp@uab.cat
Tel. 93 581 10 22