Informació

Grup de gent sostenint una bombeta

El Servei de Publicacions ofereix als editors de la Universitat Autònoma de Barcelona el suport i la infraestructura per a la gestió de les revistes científiques d'accés obert en format electrònic, el Servei de Revistes digitals (ReDi), per consolidar-ne la producció amb criteris de qualitat, contribuir a la difusió i a una major visibilitat, i millorar-ne el posicionament en els índexs d’impacte de referència dins dels àmbits científic i investigador.

Poden accedir als serveis del ReDi les revistes científiques o de divulgació de la investigació editades o coeditades per la Universitat Autònoma de Barcelona d'acord amb el Reglament de revistes científiques de la UAB, aprovat per acord del Consell de Govern de 3 de març de 2019.

La UAB promou la publicació de revistes científiques en format electrònic d'accés obert.

 

Què ofereix el ReDi
 • Gestor de revistes electròniques: Es posa en disposició de la revista una eina web (OJS) que assistirà en el circuit de publicació i difusió de la revista i que consta de:
  • Gestor de revistes OJS instal·lat al servidor ReDi de la OAID.
  • Imatge corporativa UAB.
  • Espai de disc i ample de banda sense límits apreciables per l'usuari final.
  • Actualització i manteniment de l'OJS instal·lat.
  • Manteniment i recuperació de còpies de seguretat.
 • Suport tècnic i funcional (helpdesk): es facilita un servei per donar suport bàsic als usuaris en el funcionament, incidències relacionades amb l'eina web i en el procediment d'alta de noves revistes. 
 • Formació: s'ofereix formació per a les persones de l'equip de la revista que utilitzin l’aplicació.