Alta nova revista digital

Grup de gent sostenint una bombeta
  1. La persona responsable de la revista fa una sol·licitud del servei mitjançant el formulari d'alta, que s'haurà d'ajustar al Reglament de revistes científiques de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
  2. La sol·licitud per a la publicació d’una nova revista científica es lliurarà al Registre General de la UAB adreçada al vicerectorat que tingui la responsabilitat sobre l’àmbit de publicacions, que la presentarà al Consell de Publicacions perquè l’estudiï i emeti una proposta de resolució.
  3. El Servei de Publicacions assessorarà sobre els requisits necessaris per poder tramitar la sol·licitud o proposta per a la publicació d’una nova revista científica (sp.revistes.digitals@uab.cat).