Termes d’ús

Grup de gent sostenint una bombeta

El ReDi-UAB (Revistes Digitals-UAB) forma part del Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb seu a l’Edifici A (Rectorat) del campus de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès).

La utilització dels nostres serveis comporta l’acceptació d’aquestes condicions. Llegiu-les atentament.

 

Condicions del servei de Revistes Digitals

Poden accedir als serveis del ReDi les revistes científiques o de divulgació de la investigació que disposin d’un ISSN on la UAB figuri com a entitat editora o coeditora. Entre les entitats editores de la revista haurà d’haver-hi clarament identificat algun departament, institut o centre de recerca propi o associat a la UAB i la direcció de l'equip editorial estarà formada per almenys un membre d'aquest departament, institut o centre de recerca propi o associat a la UAB.

 

Abast del servei

El ReDi presta suport tècnic i funcional. En una fase inicial es preveu donar suport bàsic als usuaris (editors de les revistes) en el funcionament, en les incidències relacionades amb l’eina web i en el procediment d’alta de noves revistes. En fases posteriors es posa a disposició de la revista un gestor d’incidències, on es poden reportar i consultar els problemes sorgits en les altres revistes donades d’alta al servei.

El ReDi també es fa càrrec del manteniment i dels desenvolupaments tècnics: el servei realitzarà les actualitzacions i millores pertinents en les eines tecnològiques.

Les revistes estan allotjades al servidor <revistes.uab.cat> i se’n fan còpies de seguretat periòdicament per tal de garantir la recuperació dels OJS en cas de pèrdua de dades.

El ReDi organitzarà periòdicament, i en funció de la demanda, cursos de formació en OJS per a les revistes que vulguin accedir al servei, per adquirir els coneixements que els permeti operar de forma autònoma amb la plataforma. Les revistes que no tinguin experiència en l’ús de l’OJS han de fer obligatòriament la formació.

Actualment el servei no té cost per a les revistes.

 

El vostre OJS al ReDi

Open Journal Systems (OJS) és l’eina escollida pel ReDi com a gestor de les revistes digitals que s’hi allotgen. L’OJS assisteix les persones vinculades amb la revista (des de lectors i autors fins a tot l’equip editorial) en tot el procés editorial (des de la captació d’originals fins a la publicació en xarxa).

Es crearà un OJS per a la revista que ho sol·liciti i que compleixi les condicions establertes.

La revista donarà d’alta un correu electrònic institucional del tipus revista.xxx@uab.cat, que serà el correu de contacte de la revista amb el servei i viceversa.

Cada revista s’identificarà mitjançant un nom en clau (àlies), que es consensuarà entre el servei, la revista i el Servei de Biblioteques. Aquest àlies s’utilitzarà per assignar la URL de la revista, que serà del tipus http://revistes.uab.cat/alies. Si prèviament la revista disposa d’un domini propi de primer nivell (http://www.nom-revista.org), aquest es podrà mantenir.

El disseny que s’aplicarà a l’OJS de totes les revistes (theme) és el ReDi Theme, que personalitzarà les capçaleres d’acord amb el disseny de cada revista. Aquesta adaptació, en els casos que sigui necessari, l’assumirà el ReDi. 

Als editors responsables de la revista se’ls facilitarà un nom i una contrasenya per poder operar en qualitat de gestor/a. Aquest rol atorga privilegis per gestionar el conjunt de la revista i per assignar, als altres membres registrats, el rol que creguin oportú.

L’OJS demanarà als autors que es registrin per poder fer la proposta d’article, que posteriorment entrarà en el procés de revisió que tingui establert cada revista.

L'equip editorial de la revista s’encarregarà d’administrar l’OJS, de vehicular el flux de treball dels articles i d’atendre i resoldre els dubtes que els plantegin els lectors, autors i revisors.

 

Accés obert i llicències

D’acord amb la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació, publicada al BOE el 2 de juny de 2011 (Núm. 131, Sec. I. Pàg. 54387), una de les novetats de la llei és la previsió que estableix sobre publicació en accés obert, que disposa que tots els investigadors l’activitat dels quals s’hagi finançat majoritàriament amb els pressupostos generals de l’Estat estan obligats a publicar en accés obert una versió electrònica dels continguts acceptats per publicar en publicacions d’investigació. Per al seu desenvolupament, es encomana als agents del sistema l’establiment de repositoris institucionals d’accés obert.

I seguint la Recomanació de la Comissió Europea, de 17 de juliol de 2012, relativa a l’accés a la informació científica i a la seva preservació [Diari Oficial de la Unió Europea, núm. 194 (21 de juliol de 2012): 39-43], el ReDi subscriu la iniciativa de Budapest[1] per a l’accés obert i, per aquest motiu, incentiva les revistes perquè facin ús de la llicència Creative Commons By (CC-by).[2]

 

ISSN

El ReDi pot fer-se càrrec dels tràmits de sol·licitud de l’ISSN, versió en línia, per a les revistes que disposin d’un ISSN per a la versió en paper i per a les revistes de nova creació que hagin de donar d’alta l’ISSN. També pot fer-se càrrec dels tràmits d’alta del dipòsit legal.

 

DOI

S'assignaran números de DOI a les revistes que es gestionin en OJS a la plataforma del ReDi i sota les condicions que aquest estableixi. Cal fer la petició per escrit enviant un correu a l'adreça sp.revistes.digitals@uab.cat

 

Si esteu d'acord amb les condicions i voleu fer una sol·licitud ho podeu fer mitjançant el següent formulari.