Publicar al Servei

Foto de múltiples llibres vistos des de d'alt.

El Servei de Publicacions encarrega obres originals o traduccions a autors de la UAB o externs, promou la coedició d'obres d'interès comú amb altres universitats, entitats científiques, culturals i editorials públiques o privades, i valora les propostes editorials que es presenten al Servei, decidint sobre la seva publicació d'acord amb l'interès acadèmic i científic de les obres, el seu possible impacte i projecció pública, i a la seva viabilitat econòmica. La finalitat del Servei és publicar obres de qualitat que contribueixin a promoure el prestigi i el reconeixement de la UAB.

Per presentar una proposta editorial cal enviar al Servei de Publicacions la documentació següent:

1) Original complet de l’obra en format de text (DOCX, ODT)

2) Memòria explicativa de la proposta, amb la següent informació:

  • Declaració d’autoria i originalitat.
  • Breu resum de l'obra amb una extensió màxima entre 500 i 1.000 caràcters exposant les principals aportacions del llibre.
  • Breu currículum de l’autor/a, amb les principals dades biogràfiques i acadèmiques.
  • Breu explicació del públic al qual va dirigit el llibre, i possibles aportacions econòmiques a l'edició, patrocini, coedició i altres dades d'interès general.

3) En llibres de caràcter docent, carta d'aval del director del Departament o Coordinador d’estudis de les titulacions a les quals va adreçat el llibre.

De forma provisional, mentre s’habilita el formulari corresponent per fer aquest tràmit via web, les propostes editorials s’han d’adreçar per correu electrònic a l’adreça: sp@uab.cat

Un cop rebuda la proposta el Servei de Publicacions procedirà a valorar-la d’acord amb el procediment següent:

1) El Servei de Publicacions revisarà la documentació i elaborarà un breu informe sobre l’adequació del llibre a la línia editorial del Servei, la possibilitat d'encaix a alguna col·lecció, i una primera proposta sobre la conveniència o no de publicar-lo.

2) En cas que aquest informe preliminar sigui positiu la proposta es vehicularà cap a la col·lecció més adient, d’acord amb el protocol establert per cadascuna d'elles, o bé es valorarà la possibilitat de publicar el llibre fora de col·lecció.

4) El Comitè editorial de la col·lecció podrà sol·licitar informes (no vinculants) sobre les obres a experts relacionats amb la temàtica del llibre per ajudar-lo a prendre una decisió. Aquests informes seran confidencials i el seu contingut no es donarà a conèixer als autors.

5) El termini màxim de resolució, sempre que la documentació estigui completa, serà de 90 dies (sense considerar els períodes de vacances).

6) La decisió sobre l'acceptació o no de la proposta es comunicarà per escrit a la persona interessada i, en cas que l'autor de la proposta ho demani expressament, l'original serà eliminat dels arxius, conservant-se solament la documentació aportada.

7) Si la proposta és acceptada, l’editor o l’editora responsable de la publicació es posarà en contacte amb l’autor/a per comunicar-li la decisió, concretar els tràmits necessaris (condicions, contracte) i programar el procés de producció.